Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 15-04-2024

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2024

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων,  ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας περιόδου 2024, όπως έχει οριστεί με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής υπ΄ αριθμ. 15/2024 (ΑΔΑ: 97ΠΝΩΨ4-ΔΜΕ)  του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος , ΤΚ. 32001 Αλίαρτος -Βοιωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 22683-50214)

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους, από την Τρίτη 16-04-2024 (επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Δευτέρα 22-04-2024.

Σχετικά αρχεία

1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ

2) Αίτηση (word) / (pdf)

3) Υπεύθυνη Δήλωση, για το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (word) / (pdf)