Δίκτυα ακαθάρτων Αλιάρτου – Β’ Φάση (ολοκλήρωση)

Δίκτυα ακαθάρτων Αλιάρτου – Β’ Φάση (ολοκλήρωση)

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Προϋπολογισμός: 2.958.473,82 €

Περιγραφή

Η πράξη αφορά στις μελέτες και στις εργασίες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής ακαθάρτων του οικισμού Αλιάρτου και των συνοικισμών Ευρυτάνων-Μουλκίου Αλιάρτου. Τα λύματα του οικισμού αλλά και των συνοικισμών θα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο προσαγωγής και από εκεί θα προσάγονται για επεξεργασία στην υφιστάμενη ΕΕΛ του Δήμου Αλιάρτου. Η πράξη στην β’ φάση της θα υλοποιηθεί ως εξής:
Υποέργο 1 «Δίκτυα Ακαθάρτων Αλιάρτου»:
Το επιμετρούμενο τμήμα του έργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες για την ολοκλήρωσης της υλοποίησης του εσωτερικού δικτύου συλλογής των λυμάτων από το κυρίως τμήμα του οικισμού Αλιάρτου έως το αντλιοστάσιο προσαγωγής. Συνοπτικά, τα έργα του τμήματος αυτού είναι: (α) δίκτυα ακαθάρτων συνολικού μήκους 1.043,36 μ. (κεντρικοί και παράπλευροι συλλεκτήρες και δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγοί), (β) φρεάτια επίσκεψης δικτύου ακαθάρτων 45 τεμ.
Το κατ’ αποκοπήν τμήμα του έργου αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής και στη δοκιμαστική λειτουργία των έργων του δικτύου αναρρόφησης των συνοικισμών.

Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»:

Το υποέργο αυτό αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την διευθύνουσα υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου και την έναρξη λειτουργίας του. Περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του (φυσικό αντικείμενο), στην αποπληρωμή του (οικονομικό αντικείμενο), καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες-διαδικασίες προς το χρηματοδοτικό μέσο. Η υποστήριξη αποτυπώνεται στις ανάλογες εκθέσεις (ελέγχου και αξιολόγησης, 3μηνιαίες-6μηνιαίες, έκτακτες).

Υποέργο 3 «Σύνδεση με ΟΚΩ»:

Το υποέργο αυτό αφορά στις απαραίτητες εργασίες σύνδεσης των εγκαταστάσεων με τη ΔΕΗ.

Υποέργο 4 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες»:

Το υποέργο αυτό αφορά στην εκτέλεση των απαραίτητων αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών κατά την διάρκεια των έργων ολοκλήρωσης και επίτευξης της λειτουργικότητας του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.

Υποέργο 5 «Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αλιάρτου»:
Το υποέργο αυτό αφορά στην εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.

Οφέλη

Η υλοποίηση της παρούσας πράξης καλύπτει τις ανάγκες κατάλληλης συλλογής και προσαγωγής προς επεξεργασία των ακαθάρτων υδάτων του οικισμού Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων. Ο ωφελούμενος πληθυσμός, κάτοικοι και επισκέπτες του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, ανέρχεται σε 6.110 ι.κ. για την 20ετία και, μελλοντικά, 8.460 ι.κ. για την 40ετία.

Σχετικό αρχείο

Απόφαση ένταξης

Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη