Πρακτικό και προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ΠΦΑ της 1171/2-2-2024 Ανακοίνωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους περιόδου 2023-24»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 22/02/2024

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 22/02/2024, και ώρα 11:00 συνήλθε στα γραφεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων &
Διαδικασιών Προσωπικού) η ορισμένη με την αρ. 86/2023(ΑΔΑ: ΨΛΟΜΩΨ4-ΙΞ7) απόφαση του Δ.Σ. Αλιάρτου – Θεσπιέων επιτροπή Αξιολόγησης, για να καταγράψει, αξιολογήσει & μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των τριών (3) θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Αναλυτικά την διαδικασία αξιολόγησης θα την βρείτε στην σχετική προκήρυξη.

Πρακτικό Αξιολόγησης και προσωρινών πινάκων αξιολόγησης

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημερομηνία της τελευταίας ανάρτησης, έως 07-03-2024.