Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου – Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου – Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
  • Ταμείο Συνοχής
  • Προϋπολογισμός: 7.910.523,98 €

Περιγραφή

Η πράξη, η οποία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 20ετίας 6.000 ικ για την εξυπηρέτηση των οικισμών Μαυρομματίου-Λεονταρίου-Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, θα υλοποιηθεί ως εξής:

– Υποέργο 1 «Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου – Θεσπιέων»: 

Ολοκλήρωση των έργων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Λεονταρίου-Θεσπιέων-Μαυρομματίου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων. Συνοπτικά, τα έργα που θα κατασκευαστούν στη Β’ Φάση έχουν ως εξής: (α) δίκτυα ακαθάρτων συνολικού μήκους 15.270,20 μ., (γ) φρεάτια επίσκεψης δικτύου ακαθάρτων 421 τεμ., (γ) αντλιοστάσια ακαθάρτων 8 τεμ. (3 Α/Σ στον οικισμό Λεονταρίου, 3 Α/Σ στον οικισμό Μαυρομματίου, 2 Α/Σ έργων μεταφοράς λυμάτων).

– Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»: 

Το υποέργο αυτό αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την διευθύνουσα υπηρεσία για την υλοποίηση των έργων και την έναρξη λειτουργίας τους. Περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και στην κατασκευή-δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ (φυσικό αντικείμενο), στην αποπληρωμή τους (οικονομικό αντικείμενο), καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες-διαδικασίες προς το χρηματοδοτικό μέσο. Η υποστήριξη αποτυπώνεται στις ανάλογες γνωματεύσεις (επί της διαγωνιστικής διαδικασίας) και εκθέσεις (ελέγχου και αξιολόγησης, 3μηνιαίες-6μηνιαίες, έκτακτες).

– Υποέργο 3 «Σύνδεση με ΟΚΩ»: 

Το υποέργο αυτό αφορά στις απαραίτητες εργασίες σύνδεσης των εγκαταστάσεων (Α/Σ και ΕΕΛ) με τη ΔΕΗ.

– Υποέργο 4 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Θεσπιέων»: 

Μελέτη και κατασκευή των έργων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 6.000 κατοίκων για την 20ετία και πρόβλεψη για την 40ετία (ι.κ. 18.800), καθώς και του αγωγού διάθεσης στον παρακείμενο αποδέκτη. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων θα γίνεται στο παρακείμενο ρέμα «Άσκρης».

– Υποέργο 5 «1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Θεσπιέων”»:

Εργασίες Ω.Σ. της υποδομής των κτιρίων και επιχώματος από θραυστό υλικό της Εγκατάστασης.

— Υποέργο 6: «Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μαυρομματίου και Λεονταρίου – Θεσπιέων»:

Αφορά στην εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.

Οφέλη

Η υλοποίηση της παρούσας πράξης καλύπτει τις ανάγκες κατάλληλης συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων των οικισμών Μαυρομματίου-Λεονταρίου-Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, με άμεσα οφέλη για το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές. Ο ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 6.000 ι.κ. για την 20ετία. Εξωτερικές διακλαδώσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου, Λεονταρίου και Θεσπιέων (πλήθος: 1.800)

Σχετικό αρχείο

Απόφαση ένταξης

Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη