Μελέτη υδροδότησης οικισμών Δ.Ε. Θεσπιέων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Μελέτη υδροδότησης οικισμών Δ.Ε. Θεσπιέων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα»

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός: 273.871,38 €

Περιγραφή

Η πράξη περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων υδροδότησης των οικισμών Θεσπιέων και Λεονταρίου της Δ.Ε. Θεσπιέων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η μελέτη για την κατασκευή ενός νέου υδατόπυργου στη θέση Αγίας Τριάδας. Ο νέος υδατόπυργος θα τροφοδοτείται από τον υφιστάμενο αγωγό σύνδεσης της κεντρικής δεξαμενής με τη θέση των δεξαμενών στο γήπεδο. Ο νέος υδατόπυργος θα τροφοδοτεί κατευθείαν το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Θεσπιέων και του οικισμού Λεονταρίου ή με κατάλληλη σύνδεση με τις υφιστάμενες δεξαμενές, ώστε να υπάρχει εφεδρεία σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. Αναλυτικότερα, για την πλήρη ωρίμανση των έργων απαιτούνται οι ακόλουθες μελέτες:

 • Η ανάπτυξη υδραυλικών μοντέλων σε δίκτυα ύδρευσης για τον έλεγχο των υφιστάμενων δικτύων σε μήκος 30km. Στην εν λόγω εργασία περιλαμβάνεται: η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τα κατασκευασμένα έργα, απεικόνιση του δικτύου σε ενιαίο υπόβαθρο με βάση υφιστάμενα τοπογραφικά διαγράμματα, η ανάπτυξη υδραυλικών μοντέλων για συγκεκριμένα σενάρια που θα συμφωνηθούν με την Υπηρεσία και η βελτιστοποίηση της τεχνικής λύσης.
 • Η μελέτη εξωτερικού υδραγωγείου προεκτιμώμενου μήκους 17km σε επίπεδο οριστικής μελέτης.
 • Η υδραυλική και η στατική μελέτη του νέου υδατόπυργου όγκου V=200m3 σε επίπεδο οριστικής μελέτης.
 • Η υδραυλική και η ΗΜ μελέτη αντλιοστασίου ύδρευσης για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του δικτύου και η εφεδρεία σε περίπτωση ανάγκης σε επίπεδο οριστικής μελέτης.
 • Η στατική μελέτη για την κατεδάφιση του παλιού υδατόπυργου στις Θεσπιές.
 • Η υψομετρική Ενημέρωση με λήψη στοιχείων αριστερά και δεξιά σε οδούς εντός οικισμών, προεκτιμώμενου μήκους 30km.
 • Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
 • Η σύνταξη των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Οφέλη

Με το υπό μελέτη έργο προβλέπεται να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

 • Αποτροπή της υποβάθμισης του υπόγειου συστήματος
 • Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών με δυνατότητα κάλυψης σημερινών και μελλοντικών αναγκών
 • Εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής ύδρευσης των οικισμών
 • Μείωση του κόστους για τους πολίτες και το Δήμο
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων της περιοχής.

Από το υπό μελέτη έργο θα ωφεληθεί έμμεσα το σύνολο των κατοίκων της Δ.Ε. Θεσπιέων που σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 4.793 κατοίκους και άμεσα οι κάτοικοι των οικισμών Θεσπιέων και Λεονταρίου, ο πληθυσμός των οποίων ανέρχεται σε 2.043 κατοίκους.

Σχετικό αρχείο:

Απόφαση Ένταξης