Διαγωνισμοί Μελετών


22.01.2024: «Μελέτες έργων ολοκλήρωσης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Αλιάρτου, συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων  οικισμών “Πέτρα” και “Μάζι” και αναβάθμισης- διαρρύθμισης ΕΕΛ Αλιάρτου»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες έργων ολοκλήρωσης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Αλιάρτου, συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων  οικισμών “Πέτρα” και “Μάζι” και αναβάθμισης- διαρρύθμισης ΕΕΛ Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» με προϋπολογισμό 541,230.04 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ). και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 205542. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (υπ’ αρ. 2067/30-09-2021 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών ΑΔΑ: 63ΗΣ46ΜΤΛ6-ΥΘΗ) με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη προκήρυξης
  3. Σχετικά αρχεία (τεύχη)

12.6.2020: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ»

  • Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» με προϋπολογισμό 405.638,51 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη & Τεύχη Διαγωνισμού 

09.03.2017: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» με προϋπολογισμό 59.441,99 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 73.708,07 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).Η μελέτη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Σχετικά αρχεία:

  1. Τεύχη Διαγωνισμού
  2. Διακύρξη_Υπόδειγμα ΤΕΥΔ