Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 06-10-2021

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, ΥΕ  σχολικών καθαριστών/τριών δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών, όπως έχει οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατόπιν ραντεβού στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος , ΤΚ. 32001 Αλίαρτος -Βοιωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 22683-50211) ή ηλεκτρονικά στο grammateia@aliartos.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους, από την Πέμτπη 07-10-2021 (επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 11-10-2021.

Σχετικά αρχεία

1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

2) Αίτηση (word) / (pdf)

3) Υπεύθυνη Δήλωση, για το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (word) / (pdf)