Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 4968/20-8-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 28-8-2020

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 4968/20-8-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας της υπ’ αριθμ. 4968/20-8-2020 (Α∆Α: ΨΟΕΟΩΨ4-Γ5Ρ) Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων.
Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρακτικό της επιτροπής κάντε κλικ εδώ.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής τους.  Η περίοδος υποβολής ενστάσεων διαρκεί από 31/8/2020 έως και 1/9/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν μόνο ηλεκτρονικά στο grammateia@aliartos.gov.gr , συμπληρωμένο το έντυπο της ένστασης  με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στη ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται και να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά.

Ενστάσεις στις οποίες δεν αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται, ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς το έντυπο ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία ή μετά την παραπάνω ημερομηνίες, απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές.

Σχετικά αρχεία:

Έντυπο ένστασης (word) / (pdf)