Διαγωνισμοί Έργων


11.03.2024: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 275,875.77 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ) και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 206580. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με πιστώσεις από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 και Κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0010866245 και σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με Κ.Α.Ε. 30-7322.0021.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (τεύχη)

05.02.2024: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 2.148.171,45 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ). CPV: 45232120-9 και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 201774. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036173679, συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ (Σ.Α.Ε.082/1) με Κωδικό ΣΑΕ: 2023ΣΕ08210014   και σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με Κ.Α.Ε. 63-7341.0012.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

05.02.2024: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 2.105.913,44 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ). CPV: 45232120-9 και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 201724. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036167470, συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ (Σ.Α.Ε.082/1) με Κωδικό ΣΑΕ: 2023ΣΕ08210014   και σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με Κ.Α.Ε. 63-7341.0013.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

05.02.2024: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 2.012.900,12  ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ). CPV: 45232120-9 και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 201585. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036167272, συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ (Σ.Α.Ε.082/1) με Κωδικό ΣΑΕ: 2023ΣΕ08210014   και σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με Κ.Α.Ε. 63-7341.0011.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

24.01.2024: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 275,875.77 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ). και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 205609. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με πιστώσεις από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 και Κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0010866245 και σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με Κ.Α.Ε. 30-7322.0021.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

20.4.2023: «Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη δημοτική ενότητα Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου 1: “ Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη δημοτική ενότητα Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων ” της πράξης «Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη δημοτική ενότητα Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» με προϋπολογισμό 472.728,20 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ). και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 199236. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» – ΕΣΠΑ 2014-2020 & συγχρ/ση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ (Σ.Α.Ε.082/1) με Κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ08210039 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0035977285.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Μελέτη Οδοποιίας

27.12.2021: «Βελτίωση Πρόσβασης Βασικού Αγροτικού Άξονα Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων στη Δημοτική Ενότητα Αλίαρτου (Αλιάρτου – Πέτρας – Υψηλάντη – Σωληνάρι)»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου 1: “Βελτίωση Πρόσβασης Βασικού Αγροτικού Άξονα Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων στη Δημοτική Ενότητα Αλίαρτου (Αλιάρτου – Πέτρας – Υψηλάντη – Σωληνάρι)” της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 2.698.296,82 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ). και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185833. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του ΥΠ.Ε.Σ.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

27.12.2021: «Βελτίωση Πρόσβασης οδού γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Κοινότητα Υψηλάντη»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου 2: “Βελτίωση Πρόσβασης οδού γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Κοινότητα Υψηλάντη” της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 462.196,45 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ). και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185834. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του ΥΠ.Ε.Σ.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

31.05.2021: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αλιάρτου»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αλιάρτου” με προϋπολογισμό 1.590.000,00 ευρώ  και κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 181244.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 14 του Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 2020» με Κωδικός MIS Πράξης 5002659 . Η δημόσια δαπάνη εγγράφηκε στο ΠΔΕ στον ενάριθμο 2016ΣΕ27510047.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

09.08.2019: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ»

 • Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» με προϋπολογισμό 3.062.800,00 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).
  • Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του ΥΠ.Ε.Σ.

09.08.2019: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 620.000,00 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Η πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας – ΕΣΠΑ 2014-2020.


09.08.2019: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» με προϋπολογισμό 411.491,19 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 2018ΕΠ06600057.


09.08.2019: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 101.984,31 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Η πράξη χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.


09.08.2019: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

04.03.2019: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»


04.03.2019: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΎΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΎΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 1.011.594,41 ευρώ.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του ΥΠ.Ε.Σ.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

08.02.2019: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»


08.02.2019: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»


08.02.2019: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»


30.10.2018: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 403.145,40 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από ιδίους πόρους.

Σχετικά αρχεία:

 1. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  (12/2019) & (78/2019)νέο
 2. Πρακτικό Ι
 3. Περίληψη διακήρυξης
 4. Διακήρυξη
 5. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 6. Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Επιτροπής Διαγωνισμού
 7. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου

02.07.2018: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 62.199,68 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος – Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055.

Σχετικά αρχεία:

 1. Nέο: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων περί της μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ » του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων (23.07.2018)
 2. Περίληψη διακήρυξης
 3. Διακήρυξη
 4. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 5. Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Επιτροπής Διαγωνισμού

02.07.2018: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό 174.200,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

02.07.2018: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΠΕΤΡΑΣ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΠΕΤΡΑΣ» με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

21.11.2016: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ » με προϋπολογισμό 677.823,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 840.500,95 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Σχετικά αρχεία (ΤεύχηΣχέδια)
 3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-επί ερωτημάτων του σχετικού διαγωνισμού (9-12-2016)
 4. Ενημέρωση της διαδικασίας έγκρισης πρακτικού από οικονομική επιτροπή (Αρ. Απόφ.:12/2017) (14-2-2017)

21.11.2016: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΔΑ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΔΑ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» με προϋπολογισμό 498.031,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 617.558,80 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (ΤεύχηΣχέδια)
 4. Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων σχετικού διαγωνισμού(15-12-2016)
 5. Ενημέρωση της διαδικασίας έγκρισης πρακτικού από οικονομική επιτροπή (Αρ. Απόφ.:13/2017) (14-2-2017)