Διαγωνισμοί Προμηθειών – Εργασιών

23.04.2024: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»

Τρόπος Εκτέλεσης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Απάντηση ερωτήματος – Διευκρινήσεις για τη διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» συνολικού προϋπολογισμού 211.863,30 Ευρώ, για το τμήμα των Λιπαντικών (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 349268 για την ομάδα Προμήθειας Λιπαντικών (Ομάδα Γ)) . Διαβάστε αναλυτικά εδώ


23.01.2023: “Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: promhtheion@aliartos.gov.gr

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη


09.01.2023: “Προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια, toner) για τις υπηρεσίες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια, toner) για τις υπηρεσίες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τη Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com.

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη


29.12.2022:«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νομικών Προσώπων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου»

Τρόπος Εκτέλεσης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Διαβάστε αναλυτικά εδώ


28.12.2022: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα/φορτωτή»

Τρόπος Εκτέλεσης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Διαβάστε αναλυτικά εδώ


06.10.2022: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 170.000,00 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 30-7135.0018 και 64-7135.0003 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Το ποσό των 136.000,00€, του προϋπολογιζόμενου ποσού της μελέτης θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022, στον άξονα προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», ενώ το ποσό των 34.000,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με Α/Α Συστήματος: 173308

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

06.10.2022: «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com.

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη 


12.08.2022: “Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου Led
για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού και εξωτερικών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου Led
για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού και εξωτερικών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com.

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη (οε)


27.05.2022: “Προμήθεια  υδραυλικού υλικού

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Πέμπτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com.

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη


26.04.2022: “Προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια, toner) για τις υπηρεσίες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια, toner) για τις υπηρεσίες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα 04 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com.

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη


30.03.2022: “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων τρόφιμων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com.

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη

 


28.03.2022: “«Μίσθωση χημικών τουαλετών έτους 2022

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Μίσθωση χημικών τουαλετών έτους 2022, για τις ανάγκες της Λα¨ϊκής Αγοράς που διεξάγεται μια φορά την εβδομάδα στο Δήμου και για πιθανές ανάγκες κατά την διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com.

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη07.02.2022: 
“Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων τρόφιμων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:30 μ.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com.

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη


15.10.2021: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για ένα έτος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για ένα έτος» με προϋπολογισμό 59.997,91 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

14.01.2021: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου»

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


10.12.2020:«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νομικών Προσώπων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για ένα έτος»

Τρόπος Εκτέλεσης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Διαβάστε αναλυτικά εδώ


28.09.2020: “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λεονταρίου & Τ.Κ. Μαυρομματίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λεονταρίου & Τ.Κ. Μαυρομματίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» με προϋπολογισμό 482.926,04 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)


24.9.2020: “Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για τους παιδικούς σταθμούς και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και προμήθεια γάλακτος εργαζομένων για ένα έτος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κα τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για τους παιδικούς σταθμούς και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και προμήθεια γάλακτος εργαζομένων για ένα έτος» με προϋπολογισμό 57.189,95 ευρώ (συμπ. 6%, 13% & 24%  ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)


16.9.2020: “Προμήθεια και εγκατάσταση βοηθητικών εγκαταστάσεων
προκατασκευασμένων αποδυτηρίων και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λεονταρίου – Τ.Κ. Μαυρομματίου & Τ.Κ. Υψηλάντη
του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση βοηθητικών εγκαταστάσεων
προκατασκευασμένων αποδυτηρίων και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λεονταρίου – Τ.Κ. Μαυρομματίου & Τ.Κ. Υψηλάντη
του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»
με προϋπολογισμό 116.931,84 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)


25.8.2020: “Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3”

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3» με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)


26.6.2020: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» με προϋπολογισμό 57.000,00 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)


26.3.2020: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού – Τμήμα 1: Προμήθεια οχημάτων» με προϋπολογισμό 72.500,00 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)


26.3.2020: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού – Τμήμα 2: Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού οχημάτων/ μηχανημάτων έργου» με προϋπολογισμό 53.320,00 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη προκήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)


16.01.2020: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές του Δήμου, με προϋπολογισμό 4.948,84 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ24.12.2019: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WIFI4EU – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ», ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος wifi4eu, με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ


03.9.2019: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 49.710,91 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

29.08.2019: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με προϋπολογισμό 39.999,83 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

09.08.2019: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

10.07.2019:«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νομικών Προσώπων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για ένα έτος»

Τρόπος Εκτέλεσης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμήςΔιαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 19.06.2019: “Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς, το ΚΑΠΗ και το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και γάλατος εργαζομένων για ένα έτος

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 21.11.2018: “Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Υψηλάντη του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 02.11.2018: “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016
Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 29.08.2018: “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων” (Ακυρώθηκε)

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016
Διαβάστε αναλυτικά εδώ


  • 29.08.2018: “Προμήθεια μηχανήματος έργου και ανατρεπόμενου φορτηγού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 30.07.2018: “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


06.07.2018: “Εργασίες συντήρησης – επισκευής  (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & Προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 12.04.2018: “Προμήθεια γραφικής ύλης”

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
Διαβάστε αναλυτικά εδώ


  • 15.02.2018: “Προμήθεια χημικού υλικού”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 12.02.2018: Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τον παιδικό σταθμό, το ΚΑΠΗ και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και γάλατος εργαζομένων», για ένα έτος

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των ειδών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 08.02.2018: “Προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού
  • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017

Δείτε αναλυτικά εδώ


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016

Δείτε αναλυτικά εδώ


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2015

Δείτε αναλυτικά εδώ